Гаряча лінія (ПН-ПТ 09:00-18:00) 0800 302 055 Viber +38 067-434-57-32
28.05.2015
Річна інформація емітента

Річна інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКО"

1.2 Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Місцезнаходження емітента: 03056, Україна, м. Київ, проспект Науки, буд. №8.

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32104254

1.5. Міжміський код та телефон: (044) 393 94 00

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента: А00 № 051427

1.7. Дата державноі реєстрації: 30.08.2002 р.

1.8. ТОВ «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп», код за ЄДРПОУ 31992339

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн)

Найменування показникаПеріод
звітнийпопередній
Усього активів2 029 331,01 783 859,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)359 260,0406 854,0
Довгострокові фінансові інвестиції50 997,050 997,0
Запаси676 652,0393 704,0
Сумарна дебіторська заборгованість865 560,0865 560,0
Грошові кошти та їх еквіваленти67 080,064 850,0
Власний капітал-127 694,0307 866,0
Статутний капітал533 520,0533 520,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)-666 294,0-225 654,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення440 254,0255 201,0
Поточні зобов'язання і забезпечення1 716 771,01 220 792,0

 

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами Учасникiв, Президентом, Генеральним директором. Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Голова ревiзiйної комiсiї не обирався. Засновниками ТОВ «ЕКО» є: Нечитайло Святослав Ігорович, Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю "NORTHWALL ІNVESTMENTS LІMІTED", Товариство з обмеженою відповідальністю "ДВС".

N з/пПосадаПрізвище, ім'я, по батьковіРік народженняОсвітаСтаж керівної роботи (років)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1ПрезидентПовніца Віктор Васильович1971Вища, інженер-системотехнік.13Генеральний директор ТОВ "ЕКО"
2Генеральний директорФеренць Олександр Борисович1978Вища.5Директор департаменту безпеки ТОВ "Баядера Холдинг"
3Головний бухгалтерЧервінська Таїсія Анатоліївна1983Вища, бухгалтер-аудитор.10Головний бухгалтер ТОВ «Браво Сервис»

 

4. Інформація про цінні папери емітента

СеріяДата реєстрації емісіїНомер свідоцтва про реєстрацію емісіїНайменування органу, що зареєстрував емісіюВид ЦПФорма випускуНомінальна вартість (грн.)ТипКількість (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)
C17.05.201027/2/10ДКЦПФРДісконтні облігаціі підприємствіменні2000дісконтні, іменні забезпеченні4000080000000

Облiгацiї серiї C. Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Форма існування – бездокументарна. Закрите (приватне) розміщення.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміни реєстратора на протязі звітного періоду не було.

6. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8573, фонд оплати праці (тис.грн.) – 167 757.

7. Інформація про дивіденди

Дивiденди протягом звітного року не нараховувались i не виплачувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» (надалі – Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО» ( надалі – ТОВ «ЕКО»), що включають:

 • Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2014 року включно.
 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2) за 2014 рік.
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)( форма № 3) за 2014 рік.
 • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2014 рік.
 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2014 рік, яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом підприємства 01.01.2015 року.
 • Аналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що ТОВ «ЕКО» не має фінансових ресурсів, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
 • Підприємство має не сприятливий стан абсолютної та швидкої ліквідності, що свідчить про не достатній рівень наявності власних оборотних активів.
 • У Підприємства не достатньо грошових коштів, щоб у короткий термін часу розрахуватися із своїми кредиторами.
 • На підставі аналізу показників фінансового стану ТОВ «ЕКО», можна зробити висновок про реальність фінансового стану підприємства.
 • Аудитори спостерігає не стабільність фінансового стану підприємства, та існування вірогідності того, що підприємство не зможе безперервно функціонувати як суб’єкт господарювання.
 • На думку аудитора, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2014 р.) до дати аудиторського висновку не відбувалося подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його активів, зобов’язань або результатів діяльності.
 • Річні фінансові звіти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО» станом на 31.12.2014 року включно, підтверджує аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп" (Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110)
 • Аудитор Цимбал Г. Д., сертифікат Серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року ______________ (Цимбал Г.Д.)

 

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(www.stockmarket.gov.ua): 30.04.2015 р.

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Генеральний директор

ТОВ «ЕКО»Ференець О.Б.
 30.04.2015 р.
Другие новости
X
X